Детска градина „Веселушко“

В ДГ „Веселушко“ работят 4 градински и 2 яслени групи, в които се възпитават  и обучават 160 деца. От тях 4о деца в детска ясла. В ДГ „Веселушко“ работят професионално квалифициран педагогически и медицински екип, от които 8 учители / 2 старши учители, 6 учители/, 4 медициснки сестри,2  медицински специалиста  и музикален ръководител.

ДГ“Веселушко“ разполага с обновена зала за музика. В „Стаята на приказките“, децата се срещат с любимите си приказни герои. Детската градина разполага и с физкултурен салон, в които нашите деца спортуват ежедневно.

ДГ „Веселушко“ участва в регионални и национални кампании по превенция на престъпността, съвместно с КАТ и пресцентъра на МВР – гр. Бургас.

Доброто партньорство продължава в съвместна работа по превенция правата на детето и неговото безопасно поведение. В детското заведение работят разнообразни школи по интереси:

 • Школа по народни и латино танци
 • Школа по изобразително изкуство
 • Школа по футбол

Заниманията в тях се провеждат от специалисти в допълнително за децата време. Школите се посещават по желание от родителите.

Нашата визия:

ДГ Веселушко е институция с традиции в образованието и възпитанието на детето ,в правото му на самоопределение и индивидуално развитие,приемане на собствените задължения и тези на другите, като предлага актуални програми и съвременни методи и технологии за обучение, утвърждаващи принципите на доброто управление, а родителите да оценяват високо качеството на образователния процес.

 

Нашата мисия:

Предучилищното образование в ДГ „Веселушко“ да създава условия за творческа дейност, да повишава качеството на образователно-възпитателната работа с децата и да постигне удовлетвореност и доверие у родителите.

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие.

Програмата система на ДГ„Веселушко“ е модел на психолого-педагогическа подкрепа за позитивна социализация и индивидуализация на детската личност, основаваща се на съвременни подходи за развитие на детската личност.

 • хуманно-личностен;
 • индивидуален;
 • игрови;
 • комплексно- интегрален;
 • ситуационен;
 • системно-структурен;
 • дейностен.

Форми на педагогическо взаимодействие.

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в- съответствие с настоящата програмна система при зачитане интересите и потребностите на децата.

Основна форма

 • Български език и литератора;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Физическа култура;
 • Конструиране и технологии;

Допълнителна форма 

 • игрова дейност;
 • разходки, екскурзии;
 • спортни дейности;
 • творчески дейности;
 • експериментиране и елементарни опити;
 • празници и развлечения;